Author: Pan od francuskiego

Ucz się z zeszytów Pana od francuskiego!

Masz już za sobą pierw­sze kroki na fran­cu­sko­ję­zycz­nym grun­cie i chcesz dalej się roz­wi­jać? A może pra­gniesz wró­cić do nauki po wielu latach, tylko bez żad­nego wstydu i zaczy­na­nia od zera? Marzysz o tym, by wresz­cie zacząć mówić? Ebook „Mój drugi raz z fran­cu­skim” to odpo­wiedź na Twoje języ­kowe potrzeby. To kom­pletny zeszyt ćwi­czeń, dzięki któ­remu zro­zu­miesz naj­waż­niej­sze struk­tury gra­ma­tyczne, poznasz żywy język i wpro­wa­dzisz w prak­tykę to, co istotne w komu­ni­ka­cji. Poziom: począt­ku­jący / powra­ca­jący / duka­jący Porządne odświe­że­nie gra­ma­tyczne. Naj­po­trzeb­niej­sze czasy prze­szłe i przy­szłe, zaimki, prze­cze­nia i łącze­nia logiczne, dzięki któ­rym wresz­cie będziesz w sta­nie wyra­zić to, co pra­gniesz. Mnó­stwo emo­cji! Miłość, pie­nią­dze, prze­stęp­stwa, kupo­wa­nie domu, podróże, zdro­wie… a do tego wcią­ga­jący serial, w któ­rym wcie­lam się w 10 postaci. Tak, ten zeszyt łączy się z YouTu­bem! Mul­ti­me­dialna uczta! Język potoczny. Czę­sto spy­chany na dal­szy plan i nie­do­ce­niany, język potoczny ma swoje zacne miej­sce w tym zeszy­cie. Poznasz popu­larne słowa pro­stu z ulicy, skróty, bez któ­rych nie da się zro­zu­mieć gada­ją­cych Fran­cu­zów, aser­tywne wyra­że­nia i bez­cenne smaczki, któ­rymi dzielę się tylko z oso­bami uczą­cymi się w mojej szkole. Prak­tyczne uży­cie. Ogło­sze­nia, zapro­sze­nia, raporty, maile, pety­cje, reklamy i emo­cjo­nu­jące sytu­acje z życia wzięte. Dzięki moim zada­niom zaczniesz kłó­cić …

Pozwo­le­nie na błędy

Uczysz się języka obcego, ale boisz się robić błędy? Pobierz spe­cjalne pozwo­le­nie, a będzie Ci łatwiej.