kursy, wyróżnione

Kursy języka francuskiego w Paryżu

Zapra­szam Cię do Paro­le­rie – mojej buti­ko­wej szkoły w sercu Mont­mar­tre, mię­dzy Sacré-Coeur i Moulin Rouge, nie­opo­dal kawiarni, w któ­rej krę­cono kul­tową „Ame­lię”. Pro­wa­dzone przeze mnie zaję­cia to nie zwy­kłe lek­cje, ale wyjąt­kowe doświad­cze­nia języ­kowe, które zapa­dają w pamięci. W Paro­le­rie doświad­czysz języka fran­cu­skiego wszyst­kimi zmy­słami i roz­ga­dasz się jak ni­gdy. Możesz wybie­rać spo­śród krót­kich warsz­ta­tów kon­wer­sa­cyj­nych (90-120 minut) po inten­sywne kursy trwa­jące od 1 do 5 dni, dzięki któ­rym połą­czysz swoją wizytę w Paryżu ze speł­nie­niem języ­kowego marze­nia. Wszyst­kie zajęcia odby­wają się sta­cjo­nar­nie w Paro­le­rie (55 rue d’Orsel, Paris), w kame­ral­nym gro­nie 4 osób.

POZIOMY

Nie lubię oznaczać osób literkami ani numerami, więc w mojej szkole nie znajdziesz typowych oznaczeń A1-C2. Do wyboru masz różne poziomy: od zera do mistrzowskiego. Zanim zapiszesz się na kurs, umówimy się na bezpłatną krótką rozmowę przez WhatsApp albo inny komunikator, żeby sprawdzić obecny stan Twojego francuskiego.

Ate­lier émo­tions

90 minut – 30 euro – poziom wygodny

Emo­cjo­nu­jące warsz­taty, w cza­sie któ­rych poznasz i wyko­rzy­stasz prak­tyczne a zara­zem dra­ma­tyczne wyra­że­nia z życia codzien­nego: bez jaj!, do trzech razy sztuka, co cię ugry­zło?, robisz z igły widły, nie uda­waj głupka, to się rzuca w oczy itp. Każde spo­tka­nie jest inne. To trzeba przeżyć na wła­snej skó­rze!

ter­miny:
 • 07.12. godz. 19:00–20:30
 • 09.12. godz. 19:00–20:30
 • 20.12. godz. 19:00–20:30
 • 21.12. godz. 19:00–20:30
 • 10.01. godz. 19:00–20:30
 • 11.01. godz. 19:00–20:30
 • 17.02. godz. 19:00–20:30
 • 07.03. godz. 19:00–20:30
 • 09.03. godz. 19:00–20:30
Cours pari­siens

120 minut – 40 euro – poziom wygodny

Połącz swój pobyt w Paryżu z prak­tycz­nym kur­sem lek­sy­kalno-kon­wer­sa­cyj­nym o pary­skich aktu­al­no­ści kul­tu­ral­nych. Po tych zaję­ciach zasko­czysz zna­jo­mych na wysta­wie, kon­cer­cie czy w teatrze.

ter­miny:
 • 07.12. godz. 9:00–11:00
 • 21.12. godz. 9:00–11:00
 • 13.01. godz. 19:00-21:00
 • 16.02. godz. 19:00-21:00
PFF! – Perspective sur le français familier

5 godzin – 99 euro – poziom wygodny / wymagający

„PFF! Perspective sur le français familier” to wyjątkowy kurs języka potocznego. W programie: skróty, popularne słowa, verlan, zapożyczenia i wulgaryzmy. Pięciogodzinna uczta dla osób chcących poznać bogactwo języka spoza podręczników.

ter­miny:
 • 11.01. godz. 09:00-14:00
 • 13.01. godz. 09:00-14:00
 • 14.01. godz. 09:00-14:00
 • 19.02. godz. 09:00-14:00
 • 20.02. godz. 09:00-14:00
 • 27.03. godz. 09:00-14:00
 • 02.04. godz. 09:00-14:00
AMOUR XXL – francuski i edukacja seksualna w jednym

5 godzin – 99 euro – poziom wygodny / wymagający

Rozmawiać po francusku o miłości bez odpowiedniego słownictwa może być trudno. Szczególnie jeśli w szkole o pewne rzeczy pytać nie wypada. W czasie tego specjalnego warsztatu nauczysz się ponad 200 nowych słów i wyrażeń dotyczących miłości – tej emocjonalnej i tej jak najbardziej fizycznej. W programie: związki, stosunki, emocje… a przy tym sporo języka potocznego i zero cenzury! Zajęcia połączone z edukacją seksualną – tylko dla osób pełnoletnich.

ter­miny:
 • 14.02. godz. 09:00-14:00
 • 18.02. godz. 18:00-23:00
 • 11.03. godz. 18:00-23:00
 • 20.03. godz. 13:00-18:00
 • 03.04. godz. 13:00-18:00
Meurtre à Mont­mar­tre – szukamy mordercy

3h – 69 euro – poziom wygodny

Na malowniczym Montmartre popełniono okrutne morderstwo. Wyrusz na poszukiwanie dowodów, które doprowadzą Cię do prawdy. Warsztaty konwersacyjne połączone z nauką słownictwa kryminalnego i spacerem po okolicy. Silne przeżycia gwarantowane!

ter­miny:
 • 14.01. godz. 18:00-21:00
 • 19.02. godz. 18:00-21:00
 • 02.04. godz. 18:00-21:00
Weekend à Mont­mar­tre

2 x 5h – 199 euro

Zafun­duj sobie wyjąt­kowy week­end. Łącz­nie 10-godzinny kurs podzie­lony na dwa dni to kom­plek­sowe roz­wią­za­nie dla Two­jego fran­cu­skiego – a w połą­cze­niu z żywą oko­licą Mont­ma­tre to doświad­cze­nie, któ­rego każdy Ci pozaz­dro­ści.

ter­miny:
 • 20.11.-21.11.2021 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 04.12.-05.12.2021 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom wygodny / wymagający
 • 18.12.-19.12.2021 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 08.01.-09.01.2022 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 15.01.-16.01.2022 – 2 x 5h (10:00–15:00)– poziom wygodny / wymagający
 • 12.02.-13.02.2022 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 05.03.-06.03.2022 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 12.03.-13.03.2022 – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom wygodny / wymagający
VAGUE – mocna fala francuskiego

5 x 5h – 499 euro 459 euro (PROMOCJA!)

Chcesz intensywnie i kompletnie nauczyć się francuskiego? Zapraszam Cię na 25-godzinne doświadczenie językowe, które niczym tytułowa fala zmyje Twoją niepewność i zabierze Cię daleko w przód. VAGUE (akronim od Vocabulaire Action Grammaire Usage i Écrit) to kurs łączący wszystkie kompetencje językowe i intensywnie wzmacniający Twoje zdolności komunikacyjne. Spotykamy się od poniedziałku do piątku i pracujemy przez 5 godzin dziennie (9h00-14h00). To łącznie 25 godzin francuskiego w 1 tydzień.

VAGUE – 5 liter, 5 kompetencji, 5 godzin dziennie. Dwa poziomy do wyboru: komunikatywny i wygodny / wymagający

ter­miny:
 • 07.02-11.02. godz. 9:00-14:00 – poziom wygodny / wymagający
 • 14.03-18.03. godz. 9:00-14:00 – poziom komunikatywny
 • 11.04-15.04. godz. 9:00-14:00 – poziom wygodny / wymagający
TGV – najszybszy kurs od zera

5 x 2 x 3,5h – 699 euro

Marzysz o nauce języka fran­cu­skiego? Wpad­nij na tydzień do Paryża. Przez 5 dni będziemy uczyć się pod­staw komu­ni­ka­cji po fran­cu­sku w naj­lep­szym oto­cze­niu. TGV to ultra inten­sywny kurs, który w zawrot­nym tem­pie pozwoli Ci speł­nić Twoje fran­cu­skie marze­nie. To nie tylko 35 godzin zega­ro­wych spę­dzo­nych aktyw­nie w szkole, ale także poza­lek­cyjne misje, dzięki któ­rym Twoje zanu­rze­nie w języku fran­cu­skim będzie naprawdę impo­nu­jące.
Kurs cał­ko­wi­cie od zera – dla osób, które nie miały wcze­śniej stycz­no­ści z języ­kiem fran­cu­skim.
Przeczytaj więcej o kursie TGV.

ter­miny:
 • 13.12-17.12. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
 • 24.01-28.01. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
 • 21.02-25.02. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
 • 04.04-08.04. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
FENIX – razem wskrzesimy francuski!

5 x 2 x 3h – 599 euro – poziom od zera / dukający

Masz za sobą naukę francuskiego, ale było to już… dawno, dawno temu i nic nie pamiętasz? Mieszkasz w kraju francuskojęzycznym i czujesz, że jesteś trochę osłuchana_y z językiem, ale nadal nic nie mówisz? Pragniesz zacząć na nowo, z impetem i wreszcie ogarnąć swój francuski? Jeśli czujesz, że masz siły na super intensywny powtórkowy kurs francuskiego dla początkujących, to zapraszam Cię do Parolerie. Przez 5 dni, 6 godzin dziennie będziemy odkopywać to, co już było, wzmacniać, to co kojarzysz i budować nowe podstawy, które pozwolą Ci wskrzesić Twój francuski. Kurs „Fenix” to 30h intensywnych lekcji podzielonych na pięć dni, dwa spotkania dziennie w godzinach: 9h00-12h00 i 18h00-21h00.

ter­miny:
 • 17.01.-21.01. godz. 9:00-12:00 i 18:00-21:00
 • 21.03.-25.03. godz. 9:00-12:00 i 18:00-21:00
Kon­sul­ta­cje eks­perc­kie

70-90 euro (60 minut)

Fran­cu­ski tylko dla Cie­bie. Dopa­so­wany do Two­ich potrzeb i umie­jęt­no­ści, z jako­ścią Pana od fran­cu­skiego. Potrze­bu­jesz pomocy w kon­kret­nym zagad­nie­niu z języka fran­cu­skiego? Musisz roz­ga­dać się przed waż­nym spo­tka­niem? Chcesz wzmoc­nić popraw­ność gra­ma­tyczną lub nauczyć się języka potocz­nego? Ćwi­czysz rolę we fran­cu­sko­ję­zycz­nym fil­mie albo śpie­wasz po fran­cu­sku? Pra­gniesz wybrać się na spa­cer po Mont­mar­tre i uczyć się języka w tere­nie? Zapra­szam Cię na punk­towe kon­sul­ta­cje, które pomogą Ci w reali­za­cji Two­jego kon­kret­nego fran­cu­skiego celu.

Prak­tyczne infor­ma­cje:
 • koszt kon­sul­ta­cji: 70 euro / 60 minut (1 osoba) lub 90 euro / 60 minut (2 osoby) – ceny zawie­rają VAT
 • nie pra­cuję online – wszyst­kie zaję­cia reali­zo­wane są jako spo­tka­nia w mojej buti­ko­wej szkole w Paryżu: 55 rue d’Orsel
 • kon­sul­ta­cje eks­perc­kie to punk­towe spo­tka­nia sku­pione na reali­za­cji kon­kret­nego celu – nie są regu­lar­nym dłu­go­ter­mi­no­wym kur­sem indy­wi­du­al­nym (mak­sy­malna liczba spo­tkań: 5)

ZAPISY:
panodfrancuskiego@gmail.com

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Gdzie odby­wają się zaję­cia?

Paro­le­rie znaj­duje się na 55 rue d’Orsel, w sercu tęt­nią­cej życiem dziel­nicy Mont­mar­tre, wśród zabyt­ków i kul­to­wych miejsc (Sacré-Coeur, Moulin Rouge, Le mur des je t’aime), kli­ma­tycz­nych knaj­pek i wyjąt­kowych buti­ków. Tuż obok jest jedna z lepszych piekarni w Paryżu, a naj­bliż­sza sta­cja metra to Abbes­ses – odda­lona jest o 190 metrów.

Co zna­czy „Paro­le­rie”?

Paro­le­rie to neo­lo­gizm, czyli słowo, które stwo­rzy­łem na pod­stawie „parole” (słowo) i przy­rostka „-rie” obec­nego w nazwach wielu skle­pów i miejsc usłu­go­wych, np.: boulan­ge­rie (pie­kar­nia), bouche­rie (sklep mię­sny), libra­irie (księ­gar­nia), ser­ru­re­rie (usługi ślu­sar­skie), quin­ca­il­le­rie (sklep z arty­ku­łami domo­wymi) etc. Paro­le­rie można by prze­tłu­ma­czyć jako „sło­wiar­nia” / „mówiar­nia”– miej­sce, w któ­rym zdo­bę­dziemy słowa i będziemy mówić. „Cabi­net d’expérien­ces lin­gu­isti­ques” to wzo­ro­wany na „Cabi­nets de curio­si­tés” (Gabi­ne­tach oso­bli­wo­ści) – Gabi­net doświad­czeń języ­ko­wych, bo języka naj­le­piej doświad­czać.

Do kogo adre­so­wane są kursy?

Wszyst­kie zaję­cia prze­zna­czone są dla osób peł­no­let­nich. Trzeba być otwar­tym i mieć pogodne nasta­wie­nie. Nie trzeba dobrze znać fran­cu­skiego, żeby uczyć się w Paro­le­rie. Każdy ma szansę speł­nić swoje marze­nie.

Czy mogę zapi­sać się na regu­larny kurs indy­widu­alny?

Nie­stety nie pro­wa­dzę regu­larnych kur­sów indy­wi­du­alnych. Możesz zapi­sać się na krót­ko­ter­mi­nowy kurs w ramach kon­sul­ta­cji eks­perc­kich.

Czy ofe­ro­wane są kursy online?

Wszyst­kie kursy odby­wają się sta­cjo­nar­nie. Jest to podyk­to­wane formą pracy opartą na emo­cjo­nal­nym doświad­cza­niu języka. Nie ma moż­li­wo­ści uczest­ni­czyć online. Nie pro­wa­dzę też kon­sul­ta­cji eks­perc­kich online.

W jakim języku pro­wa­dzone są zaję­cia?

Wszyst­kie kursy poza TGV pro­wa­dzone są w cało­ści po fran­cu­sku, z drob­nymi ele­men­tami innych języ­ków obcych w zależ­no­ści od osób uczest­ni­czą­cych w kur­sie.

Jakie są warunki sani­tarne w związku z COVID?

Warunki zbli­żone są do restau­ra­cyj­nych. Obec­nie w kur­sach może brać ogra­ni­czona liczba osób – tylko 4. Sto­liki są indy­wi­du­alne i dezyn­fe­ko­wane po każ­dym kur­sie, sala jest wietrzona. W cza­sie zajęć nosimy maseczki i dbamy o wspólne bez­pie­czeń­stwo.

Jak zapi­sać się na kurs?

Wystar­czy napi­sać e-mail na adres: panodfran­cu­skiego@gmail.com, podać datę i nazwę kursu. Następ­nie uma­wiamy się na bez­płatną krótką roz­mowę online (Skype, Mes­sen­ger, What­sApp lub inne), która pozwoli potwier­dzić aktu­alny poziom języka. Koń­co­wym i nie­zbęd­nym eta­pem rezer­wa­cji miej­sca jest doko­na­nie opłaty za kurs prze­le­wem na fran­cu­skie konto.

Trochę nauki już za mną, ale nie wiem, jaki mam poziom.

Jedną z części rejestracji na zajęcia jest krótka rozmowa sprawdzająca poziom. Pomogę Ci wybrać najlepsze zajęcia.

Czy mogę odwo­łać swoje uczest­nic­two w kursie?

Oczy­wi­ście. Masz czas do 7 dni przed datą roz­po­czę­cia kursu, żeby otrzy­mać pełny zwrot wpłaty. Jeśli zre­zy­gnu­jesz do 3 dni przed kur­sem, to dosta­niesz 50% zwrotu. Anu­lo­wa­nie uczest­nic­twa w póź­niej­szych ter­mi­nach wiąże się z utratą wpła­co­nych pie­nię­dzy.

Co jeśli mam wyku­piony kurs, a nie mogę w nim uczest­ni­czyć? Czy mogę liczyć na prze­sła­nie mate­ria­łów z zajęć?

Wszyst­kie kursy mają uni­ka­towy cha­rak­ter i są objęte pra­wem autor­skim. Nie ma moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia mate­ria­łów, nie uczest­ni­cząc w zaję­ciach.

Wszyst­kie miej­sca są wyku­pione. Czy jest lista rezer­wowa?

Tak. Możesz zarezer­wować sobie miej­sce na liście rezer­wo­wej i otrzy­mać infor­ma­cję, kiedy dane miej­sce się zwolni. Warto.

Czy kursy odby­wają się w innych ter­mi­nach?

Nowe ter­miny zajęć cyklicz­nie poja­wiają się na mojej stro­nie i na moich kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych (Insta­gram, Face­book). Warto obser­wo­wać. Jeśli nie możesz się docze­kać, możesz skon­tak­to­wać się ze mną bezpośred­nio, a może uchylę rąbka tajem­nicy

Czy można umó­wić się na zaję­cia próbne?

Tak jak w restau­ra­cji nie ma prób­nych obia­dów, tak samo w Paro­le­rie nie ma prób­nych lek­cji. Wszyst­kie zaję­cia pro­wa­dzone są z uznaną jako­ścią Pana od fran­cu­skiego.

Czy mogę otrzy­mać fak­turę?

Wysta­wiam fak­tury VAT. Nie zapo­mnij podać danych przy zapi­sy­wa­niu się na kurs. Wszyst­kie ceny podane na stro­nie zawie­rają poda­tek.

Czy mogę sko­rzy­stać z finan­so­wa­nia kursu przez CPF?

Nie­stety aktu­al­nie nie ma takiej moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia kur­sów.

Czy mogę liczyć na ode­bra­nie z lot­ni­ska lub dworca i pomoc w zakwa­te­ro­wa­niu?

Paro­le­rie to tylko szkoła języka fran­cu­skiego. Nie­stety nie mam ani upraw­nień ani moż­li­wo­ści cza­so­wych, żeby zaopie­ko­wać się Tobą poza zaję­ciami. Jeśli nie miesz­kasz w oko­licy, musisz samo­dziel­nie wybrać spo­sób dotar­cia i to, gdzie zamiesz­kasz na czas kursu tak, żeby Tobie było wygod­nie.

Za kilka mie­sięcy będę w Paryżu. Bar­dzo zależy mi, żeby uczest­ni­czyć w danym kur­sie, ale na stro­nie nie ma jesz­cze dat. Co robić?

Napisz do mnie i jeśli znajdę odpo­wied­nie miej­sce w kalen­da­rzu, to dany kurs może się poja­wić.

Przy­jeż­dżam z fran­cu­sko­ję­zycz­nymi znajomymi do Paryża. Czy możemy zamó­wić specjalny kurs grupowy tylko dla nas?

Tak. Pro­wa­dzę takie kursy na życze­nie. Może­cie wtedy wybrać typ, temat i formę zajęć.

Będę chwilę w Paryżu, czy mogę umó­wić się na jedną lek­cję?

Oczy­wi­ście. Każdy może umó­wić się na kon­sul­ta­cje eks­perc­kie.

Czy mogę kupić kurs na pre­zent?

Tak. Możesz kupić voucher dla wybra­nej osoby z roczną datą na wyko­rzy­sta­nie. Otrzy­masz go w for­mie elek­tro­nicz­nej (PDF).

Czy mogę umó­wić się z Panem na kawę, kiedy będę w Paryżu?

Nie­stety nie uma­wiam się na spo­tka­nia towa­rzy­skie. Ale zawsze możesz wpaść na Mont­mar­tre i się przy­wi­tać, zro­bić fotkę, a nawet dostać pamiątkową kartkę z Paro­le­rie.

Czy będą orga­ni­zo­wane kursy w innych mia­stach? Nicea, Bruk­sela, Luk­sem­burg, Kra­ków, Radom?

Nie. Paro­le­rie to sta­cjo­narna szkoła zagnież­dżona na pary­skim Mont­mar­tre. Będzie mi miło Cię tutaj ugo­ścić.

PAROLERIE
Cabinet d’expériences linguistiques
55, rue d’Orsel
75018 Paris