kursy, wyróżnione

Szkoła Pana od francuskiego w Paryżu

Zapra­szam Cię do Paro­le­rie – mojej buti­ko­wej szkoły w sercu Mont­mar­tre, mię­dzy Sacré-Coeur i Moulin Rouge, nie­opo­dal kawiarni, w któ­rej krę­cono kul­tową „Ame­lię”. Pro­wa­dzone przeze mnie zaję­cia to nie zwy­kłe lek­cje, ale wyjąt­kowe doświad­cze­nia języ­kowe, które zapa­dają w pamięci. W Paro­le­rie doświad­czysz języka fran­cu­skiego wszyst­kimi zmy­słami i roz­ga­dasz się jak ni­gdy. Możesz wybie­rać spo­śród krót­kich warsz­ta­tów kon­wer­sa­cyj­nych (90-120 minut) po inten­sywne kursy trwa­jące od 1 do 5 dni, dzięki któ­rym połą­czysz swoją wizytę w Paryżu ze speł­nie­niem języ­kowego marze­nia. Wszyst­kie kursy odby­wają się sta­cjo­nar­nie w Paro­le­rie (55 rue d’Orsel, Paris), w kame­ral­nym gro­nie 4 osób.

Ate­lier émo­tions

(90 minut), 30 euro

Emo­cjo­nu­jące warsz­taty, w cza­sie któ­rych poznasz i wyko­rzy­stasz prak­tyczne a zara­zem dra­ma­tyczne wyra­że­nia z życia codzien­nego: bez jaj! do trzech razy sztuka, co Cię ugry­zło, robisz z igły widły, nie uda­waj głupka, to się rzuca w oczy itp. Każde spo­tka­nie jest inne. To trzeba przeżyć na wła­snej skó­rze!

ter­miny:
 • 16.09. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 11.10. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 13.10 godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 9.11. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 11.11. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 07.12. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 09.12. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 20.12. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 21.12. godz. 17:00–18:30 – poziom komu­ni­ka­tywny
  godz. 19:00–20:30 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
Cours pari­siens

(120 minut), 40 euro

Połącz swój pobyt w Paryżu z prak­tycz­nym kur­sem lek­sy­kalno-kon­wer­sa­cyj­nym o pary­skich aktu­al­no­ści kul­tu­ral­nych. Po tych zaję­ciach zasko­czysz zna­jo­mych na wysta­wie, kon­cer­cie czy w teatrze.

ter­miny:
 • 11.10. godz. 9:00–11:00 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 13.10. godz. 9:00–11:00 – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 09.11. godz. 9:00–11:00 – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 11.11. godz. 9:00–11:00 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 07.12. godz. 9:00–11:00 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
 • 09.12. godz. 9:00–11:00 – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 20.12. godz. 9:00–11:00 – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 21.12. godz. 9:00–11:00 – poziom śred­nio zaawan­so­wany
Moulin à paro­les

(2 x 120 minut), 79 euro

poziom zaawansowany

Dobrze już mówisz po fran­cu­sku, a każdy Twój pobyt w Paryżu ogra­ni­cza się do zama­wia­nia jedze­nia w restau­ra­cji czy pła­ce­nia za bilety? Chcesz sobie porząd­nie poga­dać, poznać potoczne słow­nic­two i poczuć dresz­czyk emo­cji? W Paro­le­rie każdy ma szansę zostać gadułą (moulin à paro­les). Kurs trwa 1 dzień i roz­bity jest na dwa moduły po 2 godziny (9:00–11:00 i 18:00–20:00).

ter­miny:
 • 12.10. – 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
 • 21.10. – 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
 • 13.11. – 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
 • 11.12. – 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
Meurtre à Mont­mar­tre

(3h), 69 euro

poziom średnio zaawansowany

Na malowniczym Montmartre popełniono okrutne morderstwo. Wyrusz na poszukiwanie dowodów, które doprowadzą Cię do prawdy. Warsztaty konwersacyjne połączone z nauką słownictwa kryminalnego i spacerem po okolicy. Silne przeżycia gwarantowane!

ter­miny:
 • 30.10. godz. 18:00-21:00
 • 31.10. godz. 18:00-21:00
Weekend à Mont­mar­tre

(2 x 5h), 199 euro

Zafun­duj sobie wyjąt­kowy week­end. Łącz­nie 10-godzinny kurs podzie­lony na dwa dni to kom­plek­sowe roz­wią­za­nie dla Two­jego fran­cu­skiego – a w połą­cze­niu z żywą oko­licą Mont­ma­tre to doświad­cze­nie, któ­rego każdy Ci pozaz­dro­ści.

ter­miny:
 • 25.09–26.09. – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom zaawan­so­wany
 • 16.10-17.10. – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 23.10-24.10. – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom średnio zaawan­so­wany
 • 20.-21.11. – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
 • 04.12.-05.12. – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom średnio zaawan­so­wany
 • 18.12.-19.12. – 2 x 5h (10:00–15:00) – poziom komu­ni­ka­tywny
Je voudrais par­ler fra­nçais

(3 x 2 x 2h), 239 euro

Pierw­sze kroki po fran­cu­sku już za Tobą? Odzy­wasz się, ale onie­śmie­lają Cię błędy? Dukasz, a pra­gniesz bar­dziej natu­ral­nej komu­ni­ka­cji? Te trzy­dniowe warsz­taty pomogą Ci zdjąć blo­kadę w mówie­niu, roz­wi­nąć słow­nic­two i dodać pew­no­ści gra­ma­tycz­nej. Poziom komunikatywny.

ter­miny:
 • 18.10, 20.10, 22.10. – 3 x 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
 • 08.11, 10.11, 12.11. – 3 x 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
 • 06.12, 08.12, 10.12 – 3 x 2 x 2h (9:00–11:00 i 18:00–20:00)
TGV – najszybszy kurs od zera

(5 x 2 x 3,5h), 699 euro (pro­mo­cja: 599 euro)

Marzysz o nauce języka fran­cu­skiego? Wpad­nij na tydzień do Paryża. Przez 5 dni będziemy uczyć się pod­staw komu­ni­ka­cji po fran­cu­sku w naj­lep­szym oto­cze­niu. TGV to ultra inten­sywny kurs, który w zawrot­nym tem­pie pozwoli Ci speł­nić Twoje fran­cu­skie marze­nie. To nie tylko 35 godzin zega­ro­wych spę­dzo­nych aktyw­nie w szkole, ale także poza­lek­cyjne misje, dzięki któ­rym Twoje zanu­rze­nie w języku fran­cu­skim będzie naprawdę impo­nu­jące.
Kurs cał­ko­wi­cie od zera – dla osób, które nie miały wcze­śniej stycz­no­ści z języ­kiem fran­cu­skim.
Przeczytaj więcej o kursie TGV.

ter­miny:
 • 20.09–24.09. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30 – brak wolnych miejsc
 • 25.10-29.10. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
 • 15.11-19.11. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
 • 13.12-17.12. godz. 10:00–13:30 i 17:00–20:30
TGV+

(5 x 2 x 2h),  399 euro

poziom dukający

Masz za sobą inten­sywny kurs TGV? Znasz już drobne pod­stawy fran­cu­skiego? Rozwiń je w cza­sie tego lek­kiego pię­cio­dnio­wego kursu, który pozwoli Ci ugrun­to­wać wie­dzę i roz­wi­nąć skrzy­dła ku rze­czy­wi­stej komu­ni­ka­cji. Zaję­cia roz­bite na 2 moduły (9:00–11:00 i 18:00–20:00) to miłe i pro­duk­tywne doświad­cze­nie, które będziesz wspo­mi­nać jak smak fran­cu­skich słod­ko­ści.

ter­miny:
 • 27.09.-01.10. godz. 9:00–11:00 i 18:00–20:00
 • 22.11.-26.11. godz. 9:00–11:00 i 18:00–20:00
Kon­sul­ta­cje eks­perc­kie

70-90 euro (60 minut)

Fran­cu­ski tylko dla Cie­bie. Dopa­so­wany do Two­ich potrzeb i umie­jęt­no­ści, z jako­ścią Pana od fran­cu­skiego. Potrze­bu­jesz pomocy w kon­kret­nym zagad­nie­niu z języka fran­cu­skiego? Musisz roz­ga­dać się przed waż­nym spo­tka­niem? Chcesz wzmoc­nić popraw­ność gra­ma­tyczną lub nauczyć się języka potocz­nego? Ćwi­czysz rolę we fran­cu­sko­ję­zycz­nym fil­mie albo śpie­wasz po fran­cu­sku? Pra­gniesz wybrać się na spa­cer po Mont­mar­tre i uczyć się języka w tere­nie? Zapra­szam Cię na punk­towe kon­sul­ta­cje, które pomogą Ci w reali­za­cji Two­jego kon­kret­nego fran­cu­skiego celu.

Prak­tyczne infor­ma­cje:
 • koszt kon­sul­ta­cji: 70 euro / 60 minut (1 osoba) lub 90 euro / 60 minut (2 osoby) – ceny zawie­rają VAT
 • nie pra­cuję online – wszyst­kie zaję­cia reali­zo­wane są jako spo­tka­nia w mojej buti­ko­wej szkole w Paryżu: 55 rue d’Orsel
 • kon­sul­ta­cje eks­perc­kie to punk­towe spo­tka­nia sku­pione na reali­za­cji kon­kret­nego celu – nie są regu­lar­nym dłu­go­ter­mi­no­wym kur­sem indy­wi­du­al­nym (mak­sy­malna liczba spo­tkań: 5)

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Gdzie odby­wają się zaję­cia?

Paro­le­rie znaj­duje się na 55 rue d’Orsel, w sercu tęt­nią­cej życiem dziel­nicy Mont­mar­tre, wśród zabyt­ków i kul­to­wych miejsc (Sacré-Coeur, Moulin Rouge, Le mur des je t’aime), kli­ma­tycz­nych knaj­pek i wyjąt­kowych buti­ków. Tuż obok jest jedna z lepszych piekarni w Paryżu, a naj­bliż­sza sta­cja metra to Abbes­ses – odda­lona jest o 190 metrów.

Co zna­czy „Paro­le­rie”?

Paro­le­rie to neo­lo­gizm, czyli słowo, które stwo­rzy­łem na pod­stawie „parole” (słowo) i przy­rostka „-rie” obec­nego w nazwach wielu skle­pów i miejsc usłu­go­wych, np.: boulan­ge­rie (pie­kar­nia), bouche­rie (sklep mię­sny), libra­irie (księ­gar­nia), ser­ru­re­rie (usługi ślu­sar­skie), quin­ca­il­le­rie (sklep z arty­ku­łami domo­wymi) etc. Paro­le­rie można by prze­tłu­ma­czyć jako „sło­wiar­nia” / „mówiar­nia”– miej­sce, w któ­rym zdo­bę­dziemy słowa i będziemy mówić. „Cabi­net d’expérien­ces lin­gu­isti­ques” to wzo­ro­wany na „Cabi­nets de curio­si­tés” (Gabi­ne­tach oso­bli­wo­ści) – Gabi­net doświad­czeń języ­ko­wych, bo języka naj­le­piej doświad­czać.

Do kogo adre­so­wane są kursy?

Wszyst­kie zaję­cia prze­zna­czone są dla osób peł­no­let­nich. Trzeba być otwar­tym i mieć pogodne nasta­wie­nie. Nie trzeba dobrze znać fran­cu­skiego, żeby uczyć się w Paro­le­rie. Każdy ma szansę speł­nić swoje marze­nie.

Czy mogę zapi­sać się na regu­larny kurs indy­widu­alny?

Nie­stety nie pro­wa­dzę regu­larnych kur­sów indy­wi­du­alnych. Możesz zapi­sać się na krót­ko­ter­mi­nowy kurs w ramach kon­sul­ta­cji eks­perc­kich.

Czy ofe­ro­wane są kursy online?

Wszyst­kie kursy odby­wają się sta­cjo­nar­nie. Jest to podyk­to­wane formą pracy opartą na emo­cjo­nal­nym doświad­cza­niu języka. Nie ma moż­li­wo­ści uczest­ni­czyć online. Nie pro­wa­dzę też kon­sul­ta­cji eks­perc­kich online.

W jakim języku pro­wa­dzone są zaję­cia?

Wszyst­kie kursy poza TGV pro­wa­dzone są w cało­ści po fran­cu­sku, z drob­nymi ele­men­tami innych języ­ków obcych w zależ­no­ści od osób uczest­ni­czą­cych w kur­sie.

Jakie są warunki sani­tarne w związku z COVID?

Warunki zbli­żone są do restau­ra­cyj­nych. Obec­nie w kur­sach może brać ogra­ni­czona liczba osób – tylko 4. Sto­liki są indy­wi­du­alne i dezyn­fe­ko­wane po każ­dym kur­sie, sala jest wietrzona. W cza­sie zajęć nosimy maseczki i dbamy o wspólne bez­pie­czeń­stwo.

Jak zapi­sać się na kurs?

Wystar­czy napi­sać e-mail na adres: panodfran­cu­skiego@gmail.com, podać datę i nazwę kursu. Następ­nie uma­wiamy się na bez­płatną krótką roz­mowę online (Skype, Mes­sen­ger, What­sApp lub inne), która pozwoli potwier­dzić aktu­alny poziom języka. Koń­co­wym i nie­zbęd­nym eta­pem rezer­wa­cji miej­sca jest doko­na­nie opłaty za kurs prze­le­wem na fran­cu­skie konto.

Trochę nauki już za mną, ale nie wiem, jaki mam poziom.

Jedną z części rejestracji na zajęcia jest krótka rozmowa sprawdzająca poziom. Pomogę Ci wybrać najlepsze zajęcia.

Czy mogę odwo­łać swoje uczest­nic­two w kursie?

Oczy­wi­ście. Masz czas do 7 dni przed datą roz­po­czę­cia kursu, żeby otrzy­mać pełny zwrot wpłaty. Jeśli zre­zy­gnu­jesz do 3 dni przed kur­sem, to dosta­niesz 50% zwrotu. Anu­lo­wa­nie uczest­nic­twa w póź­niej­szych ter­mi­nach wiąże się z utratą wpła­co­nych pie­nię­dzy.

Co jeśli mam wyku­piony kurs, a nie mogę w nim uczest­ni­czyć? Czy mogę liczyć na prze­sła­nie mate­ria­łów z zajęć?

Wszyst­kie kursy mają uni­ka­towy cha­rak­ter i są objęte pra­wem autor­skim. Nie ma moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia mate­ria­łów, nie uczest­ni­cząc w zaję­ciach.

Wszyst­kie miej­sca są wyku­pione. Czy jest lista rezer­wowa?

Tak. Możesz zarezer­wować sobie miej­sce na liście rezer­wo­wej i otrzy­mać infor­ma­cję, kiedy dane miej­sce się zwolni. Warto.

Czy kursy odby­wają się w innych ter­mi­nach?

Nowe ter­miny zajęć cyklicz­nie poja­wiają się na mojej stro­nie i na moich kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych (Insta­gram, Face­book). Warto obser­wo­wać. Jeśli nie możesz się docze­kać, możesz skon­tak­to­wać się ze mną bezpośred­nio, a może uchylę rąbka tajem­nicy

Czy można umó­wić się na zaję­cia próbne?

Tak jak w restau­ra­cji nie ma prób­nych obia­dów, tak samo w Paro­le­rie nie ma prób­nych lek­cji. Wszyst­kie zaję­cia pro­wa­dzone są z uznaną jako­ścią Pana od fran­cu­skiego.

Czy mogę otrzy­mać fak­turę?

Wysta­wiam fak­tury VAT. Nie zapo­mnij podać danych przy zapi­sy­wa­niu się na kurs. Wszyst­kie ceny podane na stro­nie zawie­rają poda­tek.

Czy mogę sko­rzy­stać z finan­so­wa­nia kursu przez CPF?

Nie­stety aktu­al­nie nie ma takiej moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia kur­sów.

Czy mogę liczyć na ode­bra­nie z lot­ni­ska lub dworca i pomoc w zakwa­te­ro­wa­niu?

Paro­le­rie to tylko szkoła języka fran­cu­skiego. Nie­stety nie mam ani upraw­nień ani moż­li­wo­ści cza­so­wych, żeby zaopie­ko­wać się Tobą poza zaję­ciami. Jeśli nie miesz­kasz w oko­licy, musisz samo­dziel­nie wybrać spo­sób dotar­cia i to, gdzie zamiesz­kasz na czas kursu tak, żeby Tobie było wygod­nie.

Za kilka mie­sięcy będę w Paryżu. Bar­dzo zależy mi, żeby uczest­ni­czyć w danym kur­sie, ale na stro­nie nie ma jesz­cze dat. Co robić?

Napisz do mnie i jeśli znajdę odpo­wied­nie miej­sce w kalen­da­rzu, to dany kurs może się poja­wić.

Przy­jeż­dżam z fran­cu­sko­ję­zycz­nymi znajomymi do Paryża. Czy możemy zamó­wić specjalny kurs grupowy tylko dla nas?

Tak. Pro­wa­dzę takie kursy na życze­nie. Może­cie wtedy wybrać typ, temat i formę zajęć.

Będę chwilę w Paryżu, czy mogę umó­wić się na jedną lek­cję?

Oczy­wi­ście. Każdy może umó­wić się na kon­sul­ta­cje eks­perc­kie.

Czy mogę kupić kurs na pre­zent?

Tak. Możesz kupić voucher dla wybra­nej osoby z roczną datą na wyko­rzy­sta­nie. Otrzy­masz go w for­mie elek­tro­nicz­nej (PDF).

Czy mogę umó­wić się z Panem na kawę, kiedy będę w Paryżu?

Nie­stety nie uma­wiam się na spo­tka­nia towa­rzy­skie. Ale zawsze możesz wpaść na Mont­mar­tre i się przy­wi­tać, zro­bić fotkę, a nawet dostać pamiątkową kartkę z Paro­le­rie.

Czy będą orga­ni­zo­wane kursy w innych mia­stach? Nicea, Bruk­sela, Luk­sem­burg, Kra­ków, Radom?

Nie. Paro­le­rie to sta­cjo­narna szkoła zagnież­dżona na pary­skim Mont­mar­tre. Będzie mi miło Cię tutaj ugo­ścić.

PAROLERIE
Cabinet d’expériences linguistiques
55, rue d’Orsel
75018 Paris