Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

data publikacji: 30.10.2022 roku

Dobrze Cię tu widzieć, traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem przygotowanym dla Ciebie. Zawarte w nim są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam do zaglądania do zakładki na mojej stronie, w której jest umieszczony ten dokument tak często, jak to tylko możliwe. Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności
i Plików Cookies.

Podstawowe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Jacek Mulczyk-Skarżyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAROLERIE SARL, 55 rue d’Orsel, 75018 Paris, Francja, NIP:FR86 901 085 340.

 2. W razie pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej bardzo proszę o kontakt pod wskazanym adresem e-mail: panodfrancuskiego@gmail.com

 3. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, czy zapisując się do newslettera w każdej z tych sytuacji, przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.

 4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane mi dane były bezpieczne.

 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Obowiązujące zasady:

 1. Korzystanie z mojej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania mi danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail lub zapisu do newslettera.

 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję, dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

Dane osobowe:

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Staram się jednak zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.

 2. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 3. Już na tym etapie muszę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienie będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z przepisów prawa.

Przetwarzanie danych:

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności mogą być przetwarzane w niżej wskazanych cela i na następujących postawach prawnych:

CEL

PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Obsługa poczty

Wysyłając do mnie wiadomość, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa ? art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wykorzystanie cookies na stronie

Podstawą jest Twoja zgoda. Zgoda jest przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook

Jest to moje uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda
w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.

Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Jest to mój, jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Księgowy/rachunkowy

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego dokonuję rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży

Poprzez złożenie zamówienia podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych
i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej, lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

Twoje prawa:

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wiedzieć, co się z jej danymi osobowymi dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe, lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przeze mnie.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. Nie jest to przejaw mojej złej woli a natura przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności polegającej na publikowaniu treści na moim blogu oraz sprzedaży produktów elektronicznych.

 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

 • Home.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • Google – w celu korzystania z poczty e-mail Gmail
 • WordPress – system, na którym zbudowana jest strona internetowa i sklep
 • WooCommerce – serwis sklepowy
 • PayPro sp. z o. o. – operator płatności

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe.

 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie (?cookies? własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (?cookies? zewnętrzne).

 5. Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

 6. Wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

Logi serwera:

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wtyczki do serwisów społecznościowych

 1. Strona internetowa, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram,
 • Google
 • LinkedIn
 • Snapchat
 • TikTok
 1. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją stronę ze swojego adresu IP.

 2. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.

 3. Pragnę podkreślić, że serwisy społecznościowe nie przekazują mi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami
  i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności, które dla Twojej wygody zostały podlinkowane w tym dokumencie powyżej.

 4. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie, to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube:

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych z serwisu YouTube.

 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj, proszę materiału video.

Postanowienia końcowe:

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.

 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.