gramatyka i słownictwo

Kiedy postawić przecinek?

Kiedy Polacy używają kropek, dwukropków, średników, myślników i nawiasów, Francuzom często wystarcza jeden znak ? przecinek. Jak go stosować? Oto ogólne zasady do użytku w codziennej komunikacji.

ZAZWYCZAJ STOSUJEMY PRZECINEK:
 • kiedy chcemy oddzielić odrębne elementy bez użycia spójników (np.: et, ou, ni):
  J?ai mangé, dansé, bu, dormi, rien de spécial.
 • kiedy w zdaniu używamy innych spójników niż et, ou lub ni ? np.: car, mais, c?est-?-dire:
  Je ne te connais pas, mais je t?aime.
 • kiedy powtarzamy spójniki et, ou lub ni więcej niż dwa razy:
  Elle ne veut ni manger, ni boire, ni faire pipi.
 • kiedy spójniki et lub ou występują pojedynczo, ale oddzielają znacząco różniące się od siebie elementy (przecinek służy do logicznego uporządkowania wypowiedzi):
  Nous sommes heureux parce que nous sommes en vacances, et sautons de joie parce qu?il y a du soleil.
 • przed skrótem etc.:
  Ils ont parlé de sport, de cinéma, de musique, d?animaux, etc.
 • kiedy używamy wtrąceń lub elementów wyjaśniających:
  Amélie s?habille, comme toujours, trop sexy.
  Philippe, cet homme sportif que tu as rencontré hier soir, travaille comme détective privé.
  Les enfants couraient, les yeux pleins de bonheur, dans toute la for?t.
 • kiedy okolicznik czasu lub miejsca znajduje się na początku zdania:
  Cette année, je ferai plus de sport.
  En France, les chiens sont plus disciplinés.
 • kiedy umieszczamy datę i czas na liście lub innym dokumencie:
  Montréal, le 15 janvier 2010
 • przy bezpośrednich zwrotach tworzących samodzielne zdanie:
  Bonjour, Stéphane !
 • kiedy przytaczamy czyjeś słowa:
  Je suis fatiguée, dit Chloé.
 • kiedy nie chcemy powtarzać tego samego czasownika:
  Il a mangé un kébab. Moi, une pizza.
 • kiedy podkreślamy podmiot:
  Toi, tu ne sais pas? Et elle?
NIE STOSUJEMY PRZECINKA:

kiedy elementy wyjaśniające są ściśle związane z poprzedzającym je zdaniem (dotyczy spójników: parce que, avant, quand, sans)

Ils vont téléphoner avant de venir.

Je mange du chocolat quand je me sens seul.

UWAGA: Nie wolno stosować przecinka według zasad polskiej interpunkcji, m.in. przed:

 • que (w znaczeniu: że)
  Je pense que c?est magnifique.
 • qui (w znaczeniu: który)
  Tu connais la personne qui a préparé cette exposition ?
 • ce que (w znaczeniu: to, co)
  Adam sait tr?s bien ce que tu aimes.