Mój drugi raz z francuskim – ebook

49,00 

Masz już za sobą pierw­sze kroki na fran­cu­sko­ję­zycz­nym grun­cie i chcesz dalej się roz­wi­jać? A może pra­gniesz wró­cić do nauki po wielu latach, tylko bez żad­nego wstydu i zaczy­na­nia od zera? Marzysz o tym, by wresz­cie zacząć mówić?

Ebook „Mój drugi raz z fran­cu­skim” to odpo­wiedź na Twoje języ­kowe potrzeby. To kom­pletny zeszyt ćwi­czeń, dzięki któ­remu zro­zu­miesz naj­waż­niej­sze struk­tury gra­ma­tyczne, poznasz żywy język i wpro­wa­dzisz w prak­tykę to, co istotne w komu­ni­ka­cji.

Poziom: począt­ku­jący / powra­ca­jący / duka­jący

Kategoria:

Opis

OPorządne odświe­że­nie gra­ma­tyczne

Naj­po­trzeb­niej­sze czasy prze­szłe i przy­szłe, zaimki, prze­cze­nia i łącze­nia logiczne, dzięki któ­rym wresz­cie będziesz w sta­nie wyra­zić to, co pra­gniesz.

Mnó­stwo emo­cji

Miłość, pie­nią­dze, prze­stęp­stwa, kupo­wa­nie domu, podróże, zdro­wie… a do tego wcią­ga­jący serial, w któ­rym wcie­lam się w 10 postaci. Tak, ten zeszyt łączy się z YouTu­bem! To multimedialna uczta.

Język potoczny

Czę­sto spy­chany na dal­szy plan i nie­do­ce­niany, język potoczny ma swoje zacne miej­sce w tym zeszy­cie. Poznasz popu­larne słowa pro­stu z ulicy, skróty, bez któ­rych nie da się zro­zu­mieć gada­ją­cych Fran­cu­zów, aser­tywne wyra­że­nia i bez­cenne smaczki, któ­rymi dzielę się tylko z oso­bami uczą­cymi się w mojej szkole.

Prak­tyczne uży­cie

Ogło­sze­nia, zapro­sze­nia, raporty, maile, pety­cje, reklamy i emo­cjo­nu­jące sytu­acje z życia wzięte. Dzięki moim zada­niom zaczniesz kłó­cić się po fran­cu­sku!

Pre­zent dla mózgu

Zeszyt wypeł­niony jest atrak­cyj­nymi ćwi­cze­niami, które pozwolą Ci ina­czej spoj­rzeć na naukę. W pro­gra­mie krzy­żówka, wykre­ślanka, quiz, zagadki i ćwi­cze­nia psy­cho-języ­kowe, w któ­rych umie­ścisz dużo sie­bie.

W środku znaj­dziesz m.in.:

 • czasy: teraź­niej­szy, prze­szły passé com­posé, prze­szły impar­fait, przy­szły futur sim­ple
 • zaimki oso­bowe w funk­cji dopeł­nie­nia bliż­szego i dal­szego, zaimki akcen­to­wane oraz zaimki względne qui i que
 • formy prze­czące
 • tryb géron­dif
 • okre­śle­nia czasu
 • wyra­że­nia logiczne
 • prak­tyczne przy­miot­niki
 • słow­nic­two z zakresu m.in.: miłość, pie­nią­dze, podróże, zdro­wie, prze­stęp­stwo, emo­cje
 • zada­nia do autor­skiego serialu stwo­rzo­nego spe­cjal­nie dla osób uczą­cych się fran­cu­skiego
 • mnó­stwo języka potocz­nego
 • prak­tyczne wska­zówki i ciekawostki

Zeszyt ćwi­czeń z odpo­wie­dziami i słow­nicz­kiem fran­cu­sko-pol­skim (pra­wie 600 ele­men­tów). Łącz­nie 98 stron! Ebook w for­ma­cie PDF – do samo­dziel­nego wydru­ko­wa­nia lub korzy­sta­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej.

Cena: 49 zł

Dochód ze sprzedaży wspiera moją działalność, a 10 % idzie na pomoc zwierzętom ratowanym przez Fundację Viva! Interwencje i Schronisko Refuge Groin-Groin.

Po przerobieniu tego zeszytu, zachęcam Cię do kontynuowania nauki z ebookiem „Mój trzeci raz z francuskim”.