Mój ostatni raz z francuskim – ebook

49,00 

Po co Fran­cu­zom trzy cza­sow­niki na okre­śle­nie powrotu („ren­trer”, „reve­nir” i „reto­ur­ner”)? Kiedy powie­dzieć „oh là là”, a kiedy „ouh là”? Co to jest „gar­nek poże­gnalny” i „zia­renko piękna”? Czy dodać „e” w zdaniu „elle s’est rendu compte”? Dlaczego mło­dzi mówią, że są „w pozy­cji bocz­nej usta­lo­nej”? Jak powie­dzieć „nie owijaj w bawełnę” i „jedziemy na tym samym wózku”? Czy „AVC” to nazwa zespołu muzycz­nego? Kto urzęduje w Mati­gnon? O co cho­dzi z mową zależną i jak usta­wić „la” „les” „lui” „en” i „y” w zda­niu? Te i inne dylematy będą dla Ciebie prościzną dzięki zeszy­towi „Mój ostatni raz z fran­cu­skim”.

Poziom: pracowite A2, ciekawskie B1, kapryśne B2 i leniwe C1

Kategoria:

Opis

Nauka jak dobry serial (łatwo się wkrę­cić!)

Wiesz, że nie lubię nud­nych przy­kła­dów i zbęd­nego teo­re­ty­zo­wa­nia. Podob­nie jak wcze­śniej­sze zeszyty ćwi­czeń i ten wypeł­niony jest wie­dzą podaną w pro­sty i zaba­wny spo­sób. Naukę umilą Ci też moje autor­skie fil­miki, w tym emo­cjo­nu­jący trzeci sezon serialu „Ma Parole!” – aż 10 odcin­ków!

Koniec z nie­do­po­wie­dze­niami

Pamię­tasz, jak nauczy­ciele uni­kali nie­któ­rych nie­wy­god­nych tema­tów? Ze mną zej­dziesz do bram fran­cu­skiego pie­kła i wresz­cie zro­zu­miesz sto­so­wa­nie hipo­tez, mowy zależ­nej, zaim­ków… i nauczysz się uzgad­niać par­ti­cipe passé lepiej niż więk­szość Fran­cu­zów.

Zapa­nuj nad języ­kiem

Poznaj struk­tury i zasady, by prze­jąć dowo­dze­nie nad tym, co powiesz! Popro­wa­dzę Cię krok po kroku do nie­za­leż­no­ści języ­ko­wej. Nie będziesz już pro­sić zna­jo­mych o powie­dze­nie cze­goś za Cie­bie i bez pro­blemu zro­bisz komuś awan­turę (o ile oczy­wi­ście na to zasłuży).

Zacz­nij myśleć po fran­cu­sku

Wyeli­mi­nuj typowo pol­skie błędy lek­sy­kalne, zro­zum po co Fran­cu­zom trzy cza­sow­niki do „wra­ca­nia” (ren­trer, reve­nirreto­ur­ner), poczuj logikę fran­cu­skiego zda­nia i mów natu­ral­nie.

Aktu­alne słow­nic­two, któ­rego jesz­cze nie ma w pod­ręcz­ni­kach

Pomogę Ci zro­zumieć mło­dzież, a także osoby pra­cu­jące w pary­skim korpo. W pro­gra­mie: slang, skróty, idiomy, angli­cy­zmy, a nawet język inklu­zywny. Nau­czysz się świa­do­mie wybie­rać kon­struk­cje, żeby wygod­nie odna­leźć się w każ­dej sytu­acji.

Smaczki z życia we Fran­cji

Obco­wa­nie z fran­cu­skim na co dzień w Paryżu to dla mnie kopal­nia wie­dzy – nie tylko języ­ko­wej. Na wielu stro­nach tego e-booka znaj­dziesz cie­ka­wostki na temat życia we Fran­cji. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zro­zumieć, o czym mówią Fran­cuzi.

W środku m.in.:

 • powtórka z cza­sów przy­szłych i mowa zależna
 • związ­ki logicz­ne (przy­czyna, sku­tek, cel itp.)
 • bie­siada ze wszyst­kimi zaim­kami: CODCOI, eny, względ­nymi pro­stymi i zło­żo­nymi
 • hipo­tezy i uzgad­nia­nie par­ti­cipe passé dla wyma­ga­ją­cych
 • różne przy­imki, przedrostki i okre­śle­nia czasu
 • słow­nic­two dot. życia codzien­nego, ciała i zdro­wia, sportu i kosme­ty­ków, mody, nie­bez­pie­czeństw i obrzy­dli­wo­ści, poli­tyki i spo­łe­czeń­stwa
 • zada­nia ele­mi­nu­jące czę­ste pomyłki lek­sy­kalne
 • wyra­że­nia do kłó­ce­nia, życiowe reak­cje i soczy­ste powie­dzonka
 • codzienne skróty, idiomy, język potoczny i inklu­zywny
 • wykre­ślanki, krzy­żówka, quiz, cie­kawe czy­tanki i prak­tyczne zada­nia na pisa­nie
 • zada­nia i QR kody do trze­ciego sezonu wcią­ga­ją­cego serialu „Ma Parole!”
 • pro­ste wska­zówki i cie­ka­wostki dot. języka i nie tylko, któ­rymi dzielę się na moich kur­sach w Paryżu

Zeszyt ćwi­czeń z odpo­wie­dziami i słow­nicz­kiem fran­cu­sko-pol­skim (ponad 500 ele­men­tów). Łącz­nie 117 stron! Ebook w for­ma­cie PDF – do samo­dziel­nego wydru­ko­wa­nia lub korzy­sta­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej (na komputerze, tablecie, czytniku, a nawet telefonie).

Cena: 49 zł

Dochód ze sprzedaży wspiera moją działalność, a 10 % idzie na pomoc zwierzętom ratowanym przez Fundację Viva! Interwencje i Schronisko Refuge Groin-Groin.

Po przerobieniu tego zeszytu, zachęcam Cię do kontynuowania nauki z ebookiem Rozwiń swój francuski.